Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web v9betcasino-vn.click, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung trên trang web v9betcasino-vn.click bao gồm nhưng không giới hạn: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng và video đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu đối tác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng các nội dung này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web v9betcasino-vn.click, bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn: luật bản quyền, luật quảng cáo và luật truyền thông. Bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về các hoạt động của mình trên trang web.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web để gửi hoặc chứa các nội dung vi phạm đạo đức, phản động, phỉ báng hoặc bất hợp pháp.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo quy định của luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin trên internet. Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin cá nhân của mình khi truy cập trang web v9betcasino-vn.click.

  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, phản hồi yêu cầu và cải thiện trang web.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt văn bản Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi thay đổi được áp dụng có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.